Súkromná materská škola
Súkromná materská škola
Naša súkromná materská škola je predškolské zariadenie s denným režimom materskej školy, určené pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov s prevádzkou od 6:45 hod do 17:00 hod

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Nachádzame sa v príjemnom prostredí
blízko lesa v Stupave, časť Obora, v novopostavenej budove s priestranným dvorom, ktorá spĺňa všetky kritériá potrebné pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa.

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Získajte viac informácií
kontaktujte nás na telefónnom čísle 0950 220 316 alebo na emaile: riaditelka@skolkaobora.sk

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Previous slide
Next slide
puzzle-1

Novopostavená budova

Naše brány otvoríme v septembri 2023.

enviro

Blízko k prírode


Naša súkromná materská škola je zameraná na okolitú prírodu a pobyt detí v nej.

strava_ikona

Strava

Stravovanie detí je zabezpečené dovážaním stravy. Veľký dôraz kladieme na zdravú a vyváženú stravu, prísun ovocia a zeleniny. Stravovanie je 3 x za deň: desiata, obed, olovrant.

O nás

Sme súkromná materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2023. Súkromná materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku od 2,5 roka do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase od 6:45 hod do 17:00 hod.


Materská škola u detí formuje tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a tradičné hodnotové orientácie. Umožňuje deťom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach, pričom dáva šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a možností a aby mu bolo umožnené zažiť úspech. Materská škola vytvára pre deti prostredie, kde cítia dôveru, bezpečie a priateľskú atmosféru, nachádzajú dostatok podnetov skúmať svet okolo, a kde sa učia riešiť problémy s ohľadom na potreby svoje aj ostatných. Materská škola kladie dôraz na vzájomnú úctu, rešpekt, orientáciu na vnútornú aktivitu dieťaťa, tvorivosť a na podporu učenia cez vlastné zážitky a skúsenosti.
Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Obora“.


Zameranie materskej školy vychádza z jej polohy. Leží na úpätí Malých Karpát, v tesnej blízkosti lesa. Deti pohybom na čerstvom vzduchu spoznávajú prírodu a tým si vytvárajú pozitívny vzťah k nej. Prostredníctvom nášho plnenia rôznych environmentálnych aktivít sa deti podieľajú na jej zveľaďovaní a hľadajú cestu k zdravšej, aktívnejšej, prírodou popretkávanej materskej školy.


Budova materskej školy je obklopená priestranným školským dvorom, ktorý je zatrávnený. K vybaveniu hracej časti patrí veľké pieskovisko, vahadlová hojdačka, nerezová lavička, pružinové hojdačky a v neposlednom rade perníková chalúpka s kresliacou tabuľou.
Naša MŠ má v prevádzke 2 triedy. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia je 36 detí.
Triedy sú vybavené kvalitným nábytkom a hračkami primeranými predškolského veku, knižkami, modernými didaktickými pomôckami, detskými hudobnými nástrojmi a športovým náradím.

Čo ponúkame ?

 • celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v zmysle školského vzdelávacieho programu
 • moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie
 • kvalitné a nealergizujúce priestory
 • láskavých, starostlivých a trpezlivých pedagógov
 • individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • rešpektovanie potrieb a záujmov dieťaťa
 • chutnú stravu, denný prísun ovocia a zeleniny, pitný režim
 • anglický jazyk hravou formou
 • spoločné podujatia

Strava

 • stravovanie detí je zabezpečené dovážaním stravy.
 • veľký dôraz kladieme na zdravú a vyváženú stravu, prísun ovocia a zeleniny.
 • stravovanie je 3 x za deň: desiata, obed, olovrant

Cena stravnej jednotky/deň v MŠ: 3,70 € :

 • Desiata: 0,80 €
 • Obed: 2,10 €
 • Olovrant: 0,80 €

Cenník

Poldenný pobyt

280 € bez stravy
 • Strava 2,90 € / deň
 • 1 dieťa
 • 6:45 - 12:00
 • poldenná starostlivosť počas roka
 •  

Celodenný pobyt

350 € bez stravy
 • Strava 3,70 € / deň
 • 1 dieťa
 • 6:45 - 17:00
 • celodenná starostlivosť počas roka
 •  

Súrodenci

20 % zľava
 •  
 • pre jedného zo súrodencov
 • 6:45 - 17:00
 • celodenná starostlivosť počas roka
 •  

Informácie k prijímaniu detí na školský rok 2023/2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca podať:

 • poštou na adresu súkromnej materskej školy
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
 • osobne (vopred stanovený a dohodnutý čas s riaditeľkou)

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (neabsolvovanie povinného očkovania, nie je dôvod na neprijatie dieťaťa do MŠ). Žiadosť o prijatie do materskej školy, si vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa (podľa § 144 písm. a, sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke súkromnej materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú :

 • prednostne deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka),
 • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní (dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť § 28a ods. 3 zákona 209/2019 Z.z.)
 • deti, ktoré dovŕšili vek tri roky k 31.8.2023

Riaditeľka súkromnej materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia najneskôr do 30. júna 2023.

V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne riaditeľka MŠ o prijatí tých detí, ktoré splnili podmienky na prijatie, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich žiadosti vyhovieť.

Kontaktné údaje súkromnej materskej školy:

Súkromná materská škola

Jelenia 3705/12

900 31 Stupava

e-mail: riaditelka@skolkaobora.sk

mobil: 0950 220 316

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2023-24 vo formáte word .docx

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2023-24 vo formáte PDF

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vo formáte word .docx

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vo formáte PDF

Kde nás nájdete ?

Kontakt
Silvia Bobáková Tittlová
tel. +421 950 220 316

email: riaditelka@skolkaobora.sk
Adresa
Jelenia ulica 3705/12
900 31 Stupava
Prevádzka materskej školy
Pondelok – Piatok
06:45 – 17:00
Sledujte nás