Súkromná materská škola
Súkromná materská škola
Naša súkromná materská škola je predškolské zariadenie s denným režimom materskej školy, určené pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov s prevádzkou od 6:45 hod do 17:00 hod

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Nachádzame sa v príjemnom prostredí
blízko lesa v Stupave, časť Obora, v novopostavenej budove s priestranným dvorom, ktorá spĺňa všetky kritériá potrebné pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa.

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Získajte viac informácií
kontaktujte nás na telefónnom čísle 0950 220 316 alebo na emaile: riaditelka@skolkaobora.sk

OTVORILI SME V SEPTEMBRI 2023
Previous slide
Next slide
puzzle-1

Novopostavená budova

Naše brány otvoríme v septembri 2023.

enviro

Blízko k prírode


Naša súkromná materská škola je zameraná na okolitú prírodu a pobyt detí v nej.

strava_ikona

Strava

Stravovanie detí je zabezpečené dovážaním stravy. Veľký dôraz kladieme na zdravú a vyváženú stravu, prísun ovocia a zeleniny. Stravovanie je 3 x za deň: desiata, obed, olovrant.

O nás

Sme súkromná materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2023. Súkromná materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku od 2,5 roka do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase od 6:45 hod do 17:00 hod.


Materská škola u detí formuje tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a tradičné hodnotové orientácie. Umožňuje deťom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach, pričom dáva šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a možností a aby mu bolo umožnené zažiť úspech. Materská škola vytvára pre deti prostredie, kde cítia dôveru, bezpečie a priateľskú atmosféru, nachádzajú dostatok podnetov skúmať svet okolo, a kde sa učia riešiť problémy s ohľadom na potreby svoje aj ostatných. Materská škola kladie dôraz na vzájomnú úctu, rešpekt, orientáciu na vnútornú aktivitu dieťaťa, tvorivosť a na podporu učenia cez vlastné zážitky a skúsenosti.
Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Obora“.


Zameranie materskej školy vychádza z jej polohy. Leží na úpätí Malých Karpát, v tesnej blízkosti lesa. Deti pohybom na čerstvom vzduchu spoznávajú prírodu a tým si vytvárajú pozitívny vzťah k nej. Prostredníctvom nášho plnenia rôznych environmentálnych aktivít sa deti podieľajú na jej zveľaďovaní a hľadajú cestu k zdravšej, aktívnejšej, prírodou popretkávanej materskej školy.


Budova materskej školy je obklopená priestranným školským dvorom, ktorý je zatrávnený. K vybaveniu hracej časti patrí veľké pieskovisko, vahadlová hojdačka, nerezová lavička, pružinové hojdačky a v neposlednom rade perníková chalúpka s kresliacou tabuľou.
Naša MŠ má v prevádzke 2 triedy. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia je 36 detí.
Triedy sú vybavené kvalitným nábytkom a hračkami primeranými predškolského veku, knižkami, modernými didaktickými pomôckami, detskými hudobnými nástrojmi a športovým náradím.

Čo ponúkame ?

 • celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v zmysle školského vzdelávacieho programu
 • moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie
 • kvalitné a nealergizujúce priestory
 • láskavých, starostlivých a trpezlivých pedagógov
 • individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • rešpektovanie potrieb a záujmov dieťaťa
 • chutnú stravu, denný prísun ovocia a zeleniny, pitný režim
 • anglický jazyk hravou formou
 • spoločné podujatia

Strava

 • stravovanie detí je zabezpečené dovážaním stravy.
 • veľký dôraz kladieme na zdravú a vyváženú stravu, prísun ovocia a zeleniny.
 • stravovanie je 3 x za deň: desiata, obed, olovrant

Cena stravnej jednotky/deň v MŠ: 3,70 € :

 • Desiata: 0,80 €
 • Obed: 2,10 €
 • Olovrant: 0,80 €

Cenník

Poldenný pobyt

280 € bez stravy
 • Strava 2,90 € / deň
 • 1 dieťa
 • 6:45 - 12:00
 • poldenná starostlivosť počas roka
 •  

Celodenný pobyt

350 € bez stravy
 • Strava 3,70 € / deň
 • 1 dieťa
 • 6:45 - 17:00
 • celodenná starostlivosť počas roka
 •  

Súrodenci

20 % zľava
 •  
 • pre jedného zo súrodencov
 • 6:45 - 17:00
 • celodenná starostlivosť počas roka
 •  

Podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2024/2025

 Riaditeľka súkromnej materskej školy, Jelenia 3705/12, 900 31 Stupava oznamuje zákonným zástupcom detí, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na príslušný školský rok sa budú podávať v čase

od 1. mája 2024 do 31. mája 2024

Podávanie žiadostí bude prebiehať v súlade so zákonom NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (§59 a) a §59b)).

Osobný termín zápisu s dieťaťom bude zákonnému zástupcovi pridelený po prijatí Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvod na neprijatie dieťaťa do materskej školy).

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

            Podpis  oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť o prijatie podpísať
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia zákonní zástupcovia riaditeľke materskej školy – Písomné vyhlásenie k podaniu týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže zákonný zástupca podať:

 • osobne
 • poštou alebo kuriérom na adresu súkromnej materskej školy
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa, riaditeľkou materskej školy, po dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa §59b ods. 2 školského zákona  prijímajú:

 • prednostne deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka),
 • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní (dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť § 28a ods. 3 zákona 209/2019 Z.z.)
 • deti, ktoré dovŕšia vek štyri roky k 31.8.2024
 • deti, ktoré dovŕšia vek tri roky k 31.8.2024

 

Prijímanie detí cudzincov

Zákonný zástupca dieťaťa cudzinca pri prijímaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie postupuje rovnako ako zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a so štátnym občianstvom Slovenskej republiky.

 

Spádová materská škola

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom.

 

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľka súkromnej materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra príslušného školského roka najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorým sa príslušný školský rok začína.

Do materskej školy sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne, počas školského roka, sa deti prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

 

Kontaktné údaje školy:

Súkromná materská škola

Jelenia 3705/12

900 31 Stupava

email: riaditelka@skolkaobora.sk

tel. č.: 0950 220 316

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa vo formáte word .docx

Žiadosť o prijatie dieťaťa vo formáte PDF

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vo formáte word .docx

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vo formáte PDF

Kde nás nájdete ?

Kontakt
Silvia Bobáková Tittlová
tel. +421 950 220 316

email: riaditelka@skolkaobora.sk
Adresa
Jelenia ulica 3705/12
900 31 Stupava
Prevádzka materskej školy
Pondelok – Piatok
06:45 – 17:00
Sledujte nás